nieuws 10 – bestemmingsplan buitengebied

Geachte commissieleden,
Eerst wil ik namens het bestuur van 10 voor Texel het college van B en W  bedanken voor  het vertrouwen dat zij  in 10 voor Texel heeft gesteld, met als gevolg dat het college de hoger beroep procedures bij de Raad van State heeft ingetrokken. Niet dat 10 voor Texel bang was voor de  rechterlijke uitspraak, want die zagen wij met vertrouwen tegemoet.  Wij zullen trachten zoveel mogelijk constructief mee te denken en te overleggen en daar
waar dit mislukt, zullen wij niet schromen het hogerop te zoeken, maar daar gaan
wij voor alsnog niet vanuit.

Bij de nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied zoals die nu hier ligt, plaatsen wij enkele kanttekeningen.

Bij punt 2.1 oppervlakte bouwblokken worden bouwblokken voor intensivering
bedrijfsvoering/schaalvergroting van landbouwactiviteiten bepaald op standaard 2
ha. Op het Oude Land blijven de bouwblokken 1 ha., met een ontheffingsmogelijkheid naar 2 ha.  Deze ontheffingsmogelijkheid naar 2 ha. op het Oude Land  zien wij gaarne af gevoerd. Het Oude Land van Texel moeten we koesteren, daar moeten geen Noordooostpolder activiteiten gaan plaats vinden. Een goede zaak is wel dat u er vanuit gaat dat er voldaan moet worden aan het Beeld Kwaliteits Plan, maar toch zet u de deur op een kier.

Bij punt 2.2
Bebouwingshoogte hebben wij zeer grote moeite dat u een ontheffingsmogelijkheid heeft opgenomen om in het Oude Land een goothoogte toe te staan tot 6 m. en een bouwhoogte van 12,5 m. Deze ontheffingsmogelijkheid moet eruit, we krijgen dan echt Noordoostpolder boerderijen en daar zitten we  niet op te wachten. Het Oude Land is echt wel ons visitekaartje en dat moet zo blijven, denk aan de Kernwaarden van Texel. Er verandert evengoed al zoveel en lang niet altijd ten voordele van het Oude Land.

Bij punt 2.5 Verbreding
wordt o.a. aangegeven dat kamperen bij de boer in principe overal mogelijk is. Enkele boeren van de Hoge Berg hebben uitdrukkelijk gevraagd om kamperen bij de boer mogelijk te maken, omdat zij het juist moeten hebben van een stukje verbreding. 10 Voor Texel kan zich heel goed voorstellen dat deze boeren een extraatje nodig hebben en snapt nog steeds niet, dat er na zoveel jaren van praten niets anders uit de bus is gekomen om deze mensen op de een of andere wijze tegemoet te komen.. Wij vinden dat alles uit de kast moet worden gehaald om deze boeren op een andere wijze te compenseren. Kampeerterreinen in het Hoge Berg gebied met parkeerplaaten voor 15 auto’s is een regelrechte aanslag op dit unieke gebied. De meeste landerijen zijn in handen van Staatsbosbeheer en/of  Natuurmonumenten en zijn die bereid om windsingels toe te staan? Omwille van landschappelijke inpassing mag het enkel gaan om tenten. Dat is een nobel streven, maar u weet net zo goed als wij dat dit geen garantie is voor de toekomst. De praktijk heeft ons inmiddels geleerd, dat als men ergens iets toestaat, er al snel meer moet komen of uitgebreid moet gaan worden.

Bij punt 3
Verblijfsrecreatie blijven wij van oordeel dat er voor de logies met ontbijt sector 750 slaapplaatsen moeten blijven worden opgenomen. U geeft zelf al aan dat er in de slaapplaatsentelling gewerkt wordt met normen en niet met echt aanwezige bedden. Net zo goed als wij weet u, dat er vele mogelijkheden zijn op Texel voor logies met ontbijt. U hoeft ze niet te gaan registreren. Neem gewoon het normgetal van 750  slaapplaatsen weer op. Ze zijn er echt. Dat u uitgaat van tekstvoorstel 16, waarin vermeld wordt dat logies met ontbijt te allen tijde ondergeschikt dient te zijn aan de woonfunctie en dat ervan uitgegaan wordt dat dat het geval is tot een maximum van 6 slaapplaatsen c.q. 3 slaapkamers, is een gegeven waarmee 10 voor Texel kan leven. Er zijn er veel meer dan u denkt, dus zet die norm van 750 slaapplaatsen  weer terug in de totale slaapplaatsentelling is ons advies. Wij vragen ons wel af: “hoe zit het met de logies met ontbijt bedden bij de professionele bedrijven? Wat gebeurt er met die bedden? Worden die ook niet meegeteld?”

Bij punt 8 Duurzaamheid heeft 10 voor Texel ook enkele problemen.
1e. kleine windmolens met een maximale hoogte van 17,5 m. op bouwvlakken en in de verkeersbestemming. Wij hebben er geen problemen mee op bouwvlakken en eventuele bedrijventerreinen, maar in de verkeersbestemming wel. Wij gaan er vanuit dat u bedoelt, dat deze kleine windmolens geplaatst mogen worden op bijvoorbeeld rotondes.. Hier zijn
wij vierkant tegen, want dan wordt het open landschap op een onbeschrijflijke manier aangetast voor een luttele opbrengst aan elektriciteit.
2e. Zonnecollectoren. Deze worden al toegestaan op bebouwing. Prima, niets op af te dingen, maar voordat u zonneakkers  gaat toestaan tot een maximale oppervlakte van 10 ha., adviseren wij u eerst de mogelijkheden te onderzoeken om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van zonnecollectoren op daken van huizen en boerderijen. Een gemiste kans is volgens ons nog steeds de Volmolen. Er is niet 1 dak voorzien van zonnepanelen. Dijken
openstellen om zonne energie op te wekken, dit gaat toch echt een brug te ver.

3e. Bio-energie. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor bio-energie. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen bio-energie als agrarische (neven) activiteiten en als zelfstandige (nuts) functie. U geeft om onderscheid  te bepalen een viertal situaties aan. A en B verwerken eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of  van derden  afkomstige
co-substraten toe. Het digistaat wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt( A en B ) of naar derden afgevoerd ( B ).
Bij C en D verwerkt het bedrijf aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt eigen en/of  van derden afkomstige co-substraten toe. Over het digistaat zullen we het niet
hebben, maar C en D moeten verwijderd worden. Op nog meer mest invoer door derden en extra transportbewegingen  zit niemand te wachten. Dat moeten wij niet willen.

Hartelijk dank voor aanhoren van dit relaas,

het bestuur van 10 voor Texel.