nieuws 09 – Windmolens

Betreft: Vergadering van de commissie Raadsbreed op 26 april 2010.
Geachte  commissieleden,

Laten we geen concessies doen aan de belangrijkste kernwaardes van Texel!
Het is al zo vaak gezegd maar de grote troef van Texel is natuurlijk ons mooie eiland met het open weidse landschap van polders, duinen, wad en zee waar mensen van het
vasteland rust en weidsheid kunnen ervaren om op adem kunnen komen. Daar de rest
van Nederland in hoog tempo verrommelt en verstedelijkt, wordt een
landschappelijk mooi eiland alleen maar aantrekkelijker en daarmee waardevoller
voor het toerisme. Hoge windturbines creëren een industrieel landschap en dat
past absoluut niet op Texel. We zouden wat ons betreft daarover nu eens moeten
ophouden hier op Texel.

Windmolens vormen een gevaar voor (trek)vogels. Het wordt steeds duidelijker dat windturbines slachtoffers maken onder de vogels. Met name langzaam vliegende soorten zijn het slachtoffer. Het is dan ook niet voor niets dat Vogelbescherming Nederland onlangs een “windmolenrisicokaart voor vogels” heeft gepubliceerd. Op deze kaart staat het risico voor vogels per gebied aangegeven.

Heel Texel  ligt in de zone met het hoogste risico! Evenals


wij, is Vogelbescherming Nederland van mening dat deze gebieden windmolenvrij
moeten blijven. Het is alom bekend dat boven de gehele kustzone gestuwde
vogeltrek plaatsvindt. Dit geldt in nog sterkere mate voor het gebied rond het
Horntje. Hier moeten dus al helemaal geen windturbines komen.

Met het nieuwe plan wordt gesuggereerd dat we daarmee een belangrijke stap zetten naar
Texel energie onafhankelijk in 2020. Dit is niet waar: 5 windmolens van 80 m hoog (incl wieken tot 110 m) leveren niet meer dan 4,2 tot 5,9% van het Texelse energieverbruik. Het verbruik van de kottervloot en de veerboot is hierbij nog niet eens is meegerekend dus het werkelijke aandeel ligt nog aanzienlijk lager. Dus ook met die 5 geplande molens komen we nauwelijks een stap verder naar het streven van energie-onafhankelijkheid. Verwarring over het aandeel van de windenergie ontstaat omdat de prestaties van windturbines vaak in het huishoudelijk electriciteitsverbruik uitgedrukt worden. Dit laatste vertegenwoordigt slechts een kleine fractie van het totale energieverbruik.

Wij vinden dat de lat bij het energieplan 2020 onrealistisch hoog gelegd wordt. Zelf helemaal in onze energie voorzien is veel te hoog gegrepen en wordt alleen geloofd door mensen die niet in energie-termen kunnen of willen rekenen.

 

Wij zijn er
sterk voor om eerst energiebesparing te realiseren (mogelijkheden: energiezuinig
bouwen, minder openbare verlichting, het aantrekkelijk maken voor toeristen om
zonder auto naar Texel te komen, ombuiging naar duurzame en energiezuinige
visserij en landbouw).

 

Wij zijn uiteraard ook voorstanders van het opwekken van duurzame energie op ons eiland
maar alleen als dit gerealiseerd kan worden zonder aantasting van natuur en landschap, de belangrijkste kernkwaliteiten van ons eiland. Hoge industriële objecten horen thuis op grootschalige industriegebieden, en daar hebben we er in
Nederland voldoende van. Eenvoudig een kwestie van een goed ruimtelijk beleid.

 

Als
alternatief stellen wij het college en de raad voor om mee te doen met de Aktie
10:10 die begonnen is door het radioprogramma Vroege Vogels.

 

Bij deze
Aktie zeggen personen of organisaties toe dit jaar 10% te besparen op hun
CO2 uitstoot. Dat
is een realistische mogelijkheid en valt al met het bezuinigen op
energieverbruik te realiseren, zie de website www.1010nl.org

 

Alle
windmolens die nu in Nederland staan leveren bij elkaar nog geen 3% van onze energie, terwijl de jaarlijkse stijging van het energieverbruik 3% is. Als Texel kan laten zien dat we in plaats van +3% naar -10% kunnen zetten we echt een stap
in de goede richting.

Dus: wij vragen de raad en
het college met klem: Hou Texel vrij van hoge windturbines!