informatie

Algemeen:

 

De vereniging 10 voor Texel is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
(statuten in notariële akte).

 

 

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
dossiernummer: 40637272.

Akte van oprichting is 25-03-1993.

Akte laatste statutenwijziging is 03-12-2007.
Statuten zijn op te vragen bij de penningmeester.

Enkele voorbeelden waar wij ons mee bezig houden zijn:

Eind 1999 heeft 10 voor Texel onder leiding van initiatiefnemer de huisarts W. Vos
uit Den Burg, de Wetenschapswinkel (onderdeel van Wageningen Universiteit)
benaderd met het verzoek om een studie uit te voeren naar de effecten van
toeristische ontwikkelingen op de leefbaarheid van Texel. September 2000 is dit
rapport aan de gemeente Texel overhandigd.

Verschillende keren komen zaken terecht bij de Rechtbank te Alkmaar
en/of bij de Raad van State te Den Haag. Niet alle zaken eindigen in ons
voordeel.

In 2001 hebben 10 voor Texel en anderen bezwaar gemaakt bij de gemeente Texel tegen
de enorme uitbreiding van varkensstallen (bio-industrie) in Eierland. Via de
rechtbank en met behulp van een advocatenkantoor uit Den Helder zijn er twee
stallen minder gekomen en 950 varkens minder.

In 2002 hebben 10 voor Texel en anderen bezwaar aangetekend bij de gemeente Texel
tegen twee nieuwe grote windmolens te Oudeschild bij de Rechtbank Alkmaar. Juli
2003 heeft de Rechtbank Alkmaar uitspraak gedaan in ons voordeel.

In 2005 hebben 10 voor Texel en anderen met behulp van Bureau Rechtshulp een
zienswijze ingediend bij de gemeente Texel tegen een milieuvergunning voor een
modelracecircuit te Den Burg. November 2005 is de milieuvergunning
ingetrokken.

In 2006 hebben 10 voor Texel en anderen bezwaar gemaakt bij de Provincie
Noord-Holland tegen wijziging bestemmingsplan Buitengebied bij Oosterend ten
behoeve van een biovergistingsinstallatie. Augustus 2007 heeft de Raad van State
uitspraak gedaan in ons voordeel. Een bezwaar tegen de afgegeven
milieuvergunning voor deze installatie door de gemeente Texel is door ons
verloren bij de Raad van State.

In 2007 hebben 10 voor Texel en anderen met behulp van Spuistraat 10 advocaten
bezwaar gemaakt bij de gemeente Texel tegen de milieuvergunning van een mestzak
van 4000 m³ nabij Den Burg. September 2007 heeft de raad van State uitspraak
gedaan in ons voordeel.

In 2007, 2008 en 2009 zijn we verschillende keren door de gemeente uitgenodigd om
mee te praten over Ruimte voor Ontwikkeling, de toekomst van Texel. Verder zijn
we nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase van de Structuurvisie 2020 en
hebben we regelmatig vooraf contact gehad met deskundigen waaronder
Landschapszorg Texel.

Er wordt de laatste jaren veelvuldig gebruik gemaakt door ons van de publieke
rondvraag in de vergaderingen van de commissie Grondgebied.  Om nog eens
duidelijk te maken waar 10 voor Texel voor staat, hebben we 17 januari 2010 een
persbericht verspreid bij de media. Zowel de Kabelkrant Texel, de Texelse
Courant  als de Helderse Courant hebben dit bericht uitvoerig aan de orde
gesteld.

21 mei 2010 zijn enkele bestuursleden op  uitnodiging van het nieuwe college van B en W Texel op bezoek geweest bij de  wethouders Hercules en Kooiman. Zij hebben duidelijk aangegeven dat zij ons  willen zien als een serieuze gesprekspartner en dat het geenszins hun bedoeling  is om 10 voor Texel om zeep te helpen. Dat 10 voor Texel nog bij de Raad van  State moet komen over de vraag of de vereniging ontvankelijk of
niet-ontvankelijk verklaard moet worden bij eventuele bezwaarschriften komt in
hoofdzaak voort uit het vorige college van B en W en een over ijverige ambtenaar.

( zie verder bij rubriek NIEUWS).