nieuws 05 – Bestemmingsplan buitengebied

Geachte commissieleden,

Hierbij plaatsen wij enkele kanttekeningen over dit concept bestemmingsplan Buitengebied.

Jammer, dat er in de  gebieden Binnenduinrand en Oude Land bouwvlakken van 1 ha zijn ingetekend, waarvoor  een ontheffingsmogelijkheid naar 2 ha. is opgenomen. Tevens is er een ontheffingsmogelijkheid opgenomen van een bouwhoogte van 12,5 meter en een
goothoogte van 6 meter. Denk aan de Kernwaarden, waar wij overigens weinig van terug vinden in dit concept.

Er mogen hier zeker geen Noordoostpolder schuren ontstaan.

Onder een agrarisch loonbedrijf wordt o.a. mestverzamel- en distributie bedrijf verstaan plus transportbedrijf voor agrarische producten. 10 voor Texel vindt dat dit niet thuis hoort in het Oude Land van Texel.

Bij verbreding van agrarische bebouwing op bladzijde 11 wordt o.a. aangegeven als nevenfuncties bij verblijfsrecreatie: LOGIES met ONTBIJT. Volgens 10 voor Texel, Recron, Texelse Hotel vereniging en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Texel moet dit niet worden toegestaan. Kijk maar wat er gebeurd is bij Isolabella. Dit werkt precedentwerking in de hand.

Op dezelfde bladzijde wordt gesproken over sloop van overbodige agrarische bebouwing van minimaal 1200 m2. Wie dit doet wordt beloond met eventueel een extra recreatief opstal. Dit gaat toch veel te ver, zo moeten we niet met ons landschap gaan omspringen.
Extra verstening.

Op bladzijde 15, wordt bij verblijfsrecreatie gezegd dat er veel discussie is ontstaan over LOGIES met ONTBIJT, waar ik al eerder sprak. Wij en genoemde organisaties zijn van mening dat die 750 slaapplaatsen, die voorheen wel meegeteld werden in het totale
aantal slaapplaatsen, terug moeten  in de slaapplaatentelling. Als hier een
vergunningsysteem voor opgezet dient te worden, het zij dan zo,  maar u kunt dit
niet afdoen door te stellen dat er extra drukke werkzaamheden ontstaan.
Op bladzijde 16 schrijft u  dat er voor duinkampeerterrein Koogerstrand in verband met de kwetsbare landschappelijke waarden geregeld moet worden, dat omzetting naar stacaravans en/of chalets niet mogelijk is. Maar hoe is dit geregeld voor duinkampeerterrein Loodsmansduin? Mogen hier de (sta)caravans wel vervangen worden door chalets?

Wat opvalt in dit geheel is, dat u vaak goede regelgeving heeft voor allerlei bouw mogelijkheden in het buitengebied, maar dat er steeds weer een ontheffingsmogelijkheid wordt geschapen om hiervan af te wijken. Waarom steeds die ontheffingsmogelijkheid? Zo
heeft uw regelgeving toch weinig zin?

Bij landbouw staat, dat verstening van het landschap tegen gegaan moet worden. OK, maar het naar buiten plaatsen van inpandige appartementen in bestaande bebouwing, in bungalows is nog steeds mogelijk. Hier kunnen wij niets over vinden.

Op veel plaatsen kunnen nu kleine bungalowparkjes ontstaan en daar zal ons landschap niet fraaier van worden. Waarom is deze verstoring niet opgenomen in dit concept?

Op bladzijde 26 staat dat kleine windmolens mogelijk zijn op bouwvlakken en in de verkeersbestemming. Op bouwvlakken en op bedrijventerreinen, mits goed inpasbaar, vinden wij geen probleem, maar wat bedoelt u met : in de verkeersbestemming? Hopelijk niet op rotondes of langs de wegen op Texel, dat zou een aanfluiting zijn voor ons landschap.

Hartelijk dank voor uw tijd, namens het bestuur van 10 voor Texel.