Nieuws 22 – Handhavingsverzoek

Vereniging 10 voor Texel
Schilderend 95
1791 BD Den Burg
Tel. 0222 314175
www.10voortexel.nl

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel
en aan alle raadsleden van de gemeente Texel.

Den Burg, 27 mei 2015

Onderwerp: verzoek tot handhaving van de activiteiten op perceel De Zeshonderd 9 naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State.

Geacht college en geachte raadsleden,

Mede namens Landschapszorg Texel dient 10 voor Texel een verzoek tot handhaving in van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Texel betreffende de activiteiten op perceel De Zeshonderd 9.

15 April 2015 heeft de Raad van State beide verenigingen in het gelijk gesteld dat de niet grondgebonden activiteiten waaronder een mesthandel met mestzak volgens artikel 28 , vijfde lid, van de PRVS verboden is. De Afdeling heeft in een eerdere uitspraak van 4 januari 2012, nr. 201100570/1/R1 hetzelfde oordeel uitgesproken. Resultaat: de gemeente doet vervolgens niets.

Afgelopen week heeft 10 voor Texel contact gehad met een ambtenaar van de gemeente Texel en deze vertelde dat de gemeente binnen een halfjaar met een uitspraak gaat komen wat de vervolgstappen van de gemeente zullen zijn. Het gaat natuurlijk veel langer duren want er komt eerst een ambtelijk advies (over een halfjaar) dat naar het college van B en W. wordt gezonden. Die komt tot een oordeel en leggen dat weer voor aan de Raad. U ziet het einde van deze langlopende zaak is op deze manier nog lang niet teneinde. Voor alle partijen een kwelling.

Ons inziens is er een niet te verteren situatie ontstaan. Men dient nu te handelen en niet opnieuw alles op de lange baan te schuiven.

Deze zaak loopt al sinds 2006/2007. De eerste uitspraak van de Raad van State dateert van 19 september 2007 en toen werd ons beroep al gegrond verklaard. Vele rechtszaken volgden waaronder twee keer een beroep tegen de gemeente omdat de gemeente niet wilde handhaven. Zowel de uitspraak van Rechtbank Alkmaar op 26 september 2013 als de uitspraak van de Raad van State op 23 juli 2014 werden in ons voordeel uitgesproken. En vervolgens doet de gemeente weer niets en schuift alles op de lange baan en zegt dat legalisering nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

Zo langzamerhand krijgen wij het idee dat dit project een werkverschaffingsproject is geworden van enkele ambtenaren. Over alle kosten die de gemeente ons terug heeft moeten betalen zullen we het maar niet hebben, maar het is inmiddels wel veel gemeenschapsgeld. Waarom het college van B en W, of is het elke keer een ambtelijk besluit, niets doet is ons een raadsel. Vooral als je in een gemeentelijke brief van 20 oktober 2008 gericht aan A. van Zuilen o.a. het volgende leest: “Wij zijn van mening dat het belang van handhaving van het bepaalde in artikel 40 van de Woningwet en artikel 3 en 32 van de voorschriften behorende bij het vigerend bestemmingsplan Buitengebied Texel zwaarder dienen te wegen dan uw belang bij het ongewijzigd in stand houden van de genoemde overtreding. Daarbij houden wij tevens rekening met het feit, dat niet optreden tegen deze illegale situatie precedentwerking zou kunnen hebben.” Einde citaat.

De gemeente (college van B en W) is zelfs zo ver gegaan dat zij een brief heeft geschreven op 16 januari 2012 aan GS om te vragen of GS de PRVS wilde aanpassen zodat deze illegale handel alsnog gelegaliseerd kon worden. Het antwoord luidde: “GS zien derhalve geen aanleiding om de PRVS aan te passen zoals gevraagd.”

Hoever wil de gemeente Texel nog gaan om deze illegale handel in stand te houden? Handhaving is ons inziens de enige juiste beslissing. Wij rekenen op uw gezond verstand, want zoals het nu gaat, dat kan niet langer. Het vertrouwen van de burger in de overheid (gemeente Texel) gaat op deze manier volledig verloren.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van 10 voor Texel,

Menno Stam