Nieuws 29 – Schorrenweg 11

Vereniging 10 voor Texel
Schilderend 95
1791 BD Den Burg
Tel. 314175
www.10voortexel.nl

 

Aan het college van B en W Texel en aan alle Raadsleden

Den Burg, 30 januari 2017

Onderwerp: medewerking verlenen door het college voor bestemmingswijziging
Schorrenweg 11/11a

 

Geacht college en geachte raadsleden,

 

De Nederlandse Gasunie, AT Texel en AB Texel hebben een principeverzoek ingediend voor een vergister voor biomassa op het perceel Schorrenweg 11/11a. Een biovergister op Texel past in het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft in 2011 een initiatiefvoorstel aangenomen om vergisters als de onderhavige onder voorwaarden op Texel mogelijk te maken. Dit is nader uitgewerkt  in het bestemmingsplan “Buitengebied Texel 2013”. In de structuurvisie is gesteld dat Texel een ambitieuze doelstelling heeft op het gebied van duurzaamheid. In 2020 wil Texel op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte voorzien. De aanvraag is als volgt beoordeeld. Aan de Schorrenweg 11/11a is sprake van een agrarisch  bedrijf. Die activiteiten daarvan blijven ongewijzigd.

Het plan waarvoor nu medewerking wordt gevraagd voldoet aan de criteria.

Het is prematuur te stellen dat het plan voldoet aan de criteria. En er aan de voorwaarden wordt voldaan. Hier was beter op zijn plaats, dat er aan alle voorwaarden moet worden voldaan, maar dat doet dit plan niet. De toepassing van de afwijkingsmogelijkheid kan dus niet toegepast worden.

 Dit geeft het college zelf aan in de Probleemstelling: “een biovergister is in strijd met het bestemmingsplan”.  Het agrarisch bouwvlak van 2 ha is conform het bestemmingsplan bestemd  voor agrarisch gebruik. Een wijziging van de bestemming naar een specifieke vorm van agrarisch-biovergistinginstallatie op dit perceel is niet conform de uitspraak van de Raad van State.

 

Uitspraak punt 2.6 Raad van State d.d. 200609161/1. Datum uitspraak: 22 augustus 2007.

Uit dit artikellid blijkt dat de vergroting van het agrarisch bebouwingsvlak dient te geschieden ten behoeve van een activiteit die op een perceel met de bestemming Agrarische doeleinden is toegestaan. Uit de in de eerste alinea van overweging  2.5.2 genoemde omschrijving van deze bestemming volgt dat het moet gaan om een activiteit ten behoeve van een agrarisch bedrijf.  Voorts is het opwekken van energie niet van zodanig ondergeschikte betekenis, dat deze activiteit geacht moet te zijn opgegaan in de agrarische activiteit.

 

In het raadsvoorstel geeft men aan dat op de Schorrenweg 11/11a een vestiging is van een agrarisch bedrijf, die activiteiten blijven ongewijzigd.

 

Uit de planviewer Texel blijkt dat de bestemming Schorrenweg 11/11a, de bestemming  “Specifieke vorm van bedrijf” – Agrarisch loonbedrijf heeft.

 

Artikel 8 tot en met 21 –  BEDRIJF.

In artikel 8 tot en met 21 zijn de verschillende bedrijfsbestemmingen opgenomen:

 

Kleinschalige duurzame energieopwekking is bij deze bedrijfsbestemmingen, behalve bij de bestemmingen Bedrijf-Gasopslag en Bedrijf-Gronddepot  en Bedrijf-Gasontvangststation, toegestaan ten behoeve van deze bestemmingen, maar niet voor het bedrijfsmatig opwekken van energie, die het eigen verbruik te boven gaat.

 

Het principeverzoek van de NV Nederlandse Gasunie, AT Texel en AB Texel houdt in, het opwekken van energie en is in dit geval bedrijfsmatig.

 

Uitspraak Raad van State 201309926/2/R 3.4. Vast staat dat op de verbeelding bij het plan niet de aanduiding “Specifieke vorm van agrarisch-biovergistinginstallatie “ is opgenomen.  Dit betekent dat het plan bij recht, geen biovergistingsinstallatie mogelijk maakt.

 

Een nog ander belangrijk punt waar door het college geen aandacht wordt gegeven, is de reactieve aanwijzing van de Provincie Noord-Holland.

In de nota beantwoording Bestemmingsplan Buitengebied Texelse Raad d.d. 12 juni 2013 staat:

“Wijzigingsbevoegdheid naar bedrijf – agrarisch hulp-en toeleveringsbedrijf.” De mogelijkheid voor nieuwe agrarische hulp-en toeleveringsbedrijven is geschrapt, omdat dit in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

 

1. Inleiding. Op grond van artikel 3.8 lid 6 van de wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen gedeputeerde staten (GS), indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, aan de gemeenteraad een aanwijzing geven die ertoe strekt dat het aangewezen deel van het bestemmingsplan geen onderdeel blijft uitmaken van het plan zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

CONCLUSIE.

Dit plan mag niet gerealiseerd worden. Een hot item is nog steeds dat we het open landschap moeten beschermen en dan is het toch vreemd dat we bij deze plek een soort fabriek willen bouwen. Een alternatief zou kunnen zijn om naar een bedrijventerrein te gaan of naar het terrein van de Hamster. Een ander alternatief zou kunnen zijn: het plaatsen van zonnecellen op daarvoor geschikte dijkvakken.  

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van 10 voor Texel