nieuws 43 – Nieuwsbrief mei 2020

                                                               aan de leden/donateurs 10 voor Texel

Den Burg, 31 mei 2020

Beste mensen,

In onze laatst gehouden jaarvergadering van 25 november 2019 kwam ter sprake dat er een zelfpluktuin gerealiseerd zou worden hoek Rommelpot-Lagewegje te Den Hoorn. De gemeente had reeds een omgevingsvergunning afgegeven en er moest op eigen terrein geparkeerd gaan worden. Het gebruik van de gronden ten behoeve van dagrecreatie, educatieve en verblijfsrecreatieve doeleinden is strijdig met de bestemming.  In eerste instantie vonden wij dit niet bezwaarlijk en bovendien vond de Dorpscommissie Den Hoorn het ook niet bezwaarlijk. Later bleek dat het om 3 ha terrein ging.  Deze grootte was mede oorzaak dat 10 voor Texel alsnog bezwaar aantekende, ook omdat de Dorpscommissie Den Hoorn en de Stichting Kernwaarden dit ook nu deden. Het beschermd dorpsgezicht kwam nu ook in het geding. De commissie bezwaarschriften was het ermee eens en adviseerde de gemeente om de verleende omgevingsvergunning in te trekken. Het college heeft het advies van de commissie opgevolgd en heeft vervolgens het eerder genomen besluit herroepen.

Een vervolg van deze affaire zal plaatsvinden.

De 24ste september 2019 zijn wij bij de Raad van State geweest voor de hoorzitting tegen de enorme uitbreiding van de Texelse bierfabriek te Oudeschild. Tevens waren aanwezig een aantal omwonenden die ook een bezwaar hadden ingediend. De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan en de gemeente opdracht gegeven meer details aan te leveren wat betreft, grootte van de productie, vervoersbewegingen, parkeergelegenheid, geurhinder en geluidhinder. Wij hebben de gemeente vragen gesteld wie in dit geval voor de te maken kosten opdraait. Het antwoord luidde dat deze kosten voor de Bierfabriek zijn. Voor zover wij weten heeft de gemeente laten weten dat in ieder geval de productie omlaag moet met een zo lijkt het, een voor ons aanvaardbaar aantal hectoliters. De massaliteit wordt minder groot en heeft minder effect op de omgeving, denken wij.  

Begin mei dit jaar lazen wij dat de burgemeester een verklaring van geen bezwaar had afgegeven voor de duur van een jaar voor het terrein Westerweg 15, als luchthaven. Een paar betrokken buren van het terrein hadden reeds een bezwaarschrift ingediend. Het ging hier om het terrein een aantal dagen per jaar te gebruiken voor 3 gemotoriseerde schermvliegtuigen, zogenaamde paramotors. Bij nader inzien hebben wij ook bezwaar aangetekend omdat dit terrein volgens de Provinciale Milieuverordening zich bevindt in het “Stiltegebied”. Daar ga je niet mensen met een soort vliegtuigmotortje op hun rug laten spelen. Het lawaai dat geproduceerd moet je niet onderschatten. Bij vliegveld Texel hoort dit eventueel thuis. Tevens hebben wij contact gezocht met de Omgevingsdienst NHN (voorheen RUD), afdeling handhaving. Daar is men aan de slag gegaan met de bezwaarschriften en is men tot de conclusie gekomen dat dit niet geoorloofd is. Resultaat is dat dit geen doorgang mag vinden.

Wij verbazen ons nog steeds over de hoeveelheid vloeibare mest die op Texel aangevoerd wordt uit  o.a. Noord-Brabant. Ook tankwagens van de vaste wal zien wij regelmatig mest aanvoeren en zeer recent lag er nog een schip in de haven van Oudeschild met vloeibare mest. Injecteren van deze mest kan schijnbaar onbeperkt. Wij hebben de Omgevingsdienst NHN gevraagd om ons enig inzicht te geven om wat voor hoeveelheden dit gaat. Dit ligt schijnbaar erg gevoelig want wij hebben de indruk dat wij steeds aan het lijntje worden gehouden. Het wordt voor ons irritant en gaan nu elke 14 dagen vragen hoe het ermee staat. Wij vermoeden dat men geen enkel idee heeft om welke hoeveelheden het gaat.

Verrast waren wij dat 21 januari dit jaar de Texelse Courant een ingezonden stuk van ons over de toeristische ontwikkelingen zo groot had gemaakt. Heel veel bijval hebben wij gekregen, maar helaas uit de politieke hoek geen reacties op een uitzondering na. Onbegrijpelijk dat men zich hier niet over durft uit te laten. Economische belangen zijn te groot, zo lijkt het. Toch gaan wij een dezer dagen nog een keer aan de bel trekken. De nieuw te bouwen vakantiehuizen worden steeds groter en luxer en worden nog altijd meegenomen in de slaapplaatsentelling voor vijf personen per object. Wij zullen er nogmaals op aandringen bij de gemeente een totale telling te laten plaatsvinden van het aantal aanwezige bedden.  De kiezersbelofte om de strandslagen vrij van parkeergelden te houden is mislukt en zal, nu men het geld extra hard nodig heeft zeker niet meer worden teruggedraaid.

Met Natuurmonumenten hebben wij contact gehad over de zoekgebieden op Texel voor windmolens. Dit krijgt nog een vervolg, maar wij vinden nog steeds dat windmolens hier niet thuishoren. Een prachtig voorbeeld van hoe mooi een landschap kan zijn zonder windmolens, is nog altijd De Beemster. En wat betreft zonnepanelen, gebruik als het mogelijk is zoveel mogelijk daken van agrarische schuren. Zeker niet langs de Pontweg van de boot tot De Koog,  wie verzint nu zoiets. Bij de Pelikaanweg is dan een veel betere oplossing. Inzet op waterstof heeft denken wij toch echt de toekomst.

Het aantal leden blijft redelijk op peil en wij vragen u wederom voor het jaar 2020 de contributie van 6 euro per persoon te voldoen op bovengenoemd bankrekening nummer.

Met vriendelijke groeten, het bestuur van 10 voor Texel