nieuws 44 – 10vT trekt aan de bel

                                                                                   Aan het college van Burg. en Wethouders

                                                                                   en de leden van de gemeenteraad

                                                                                   gemeente Texel.

Den Burg, 13  juli 2020

Onderwerp: 10 voor Texel trekt aan de bel betreffende toeristische ontwikkelingen.

Geacht college en geachte raadsleden,

Vooruitlopend op een nieuw te ontwikkelen Toeristische Visie wil 10 voor Texel alvast het één en ander onder uw aandacht brengen en probeert u duidelijk te maken waarom wij erop staan dat er nu eindelijk eens geteld moet gaan worden hoeveel toeristische bedden er nu werkelijk in totaal aanwezig zijn op ons eiland. Het moet maar eens uit zijn om dit onderwerp steeds te negeren en dat zowel het college van B en W en alle raadsleden hun verantwoording eens gaan nemen.

Er is al zoveel over geschreven en er zijn al zoveel rapporten gemaakt dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

De ergernis over de drukte op ons eiland begint menig Texelaar te irriteren, dat is dan ook wel gebleken in verschillende onderzoeken. En het ergste is dat we steeds nieuwe zomerhuizen zien verschijnen, groter en luxer en het aantal slaapplaatsen neemt niet toe? Ra ra hoe kan dat ? Dit doet menig Texelaar de wenkbrauwen fronsen.

In uw Actieplan Toeristisch Toekomstplan van juni 2019 en later in juli door de raad vastgesteld, staan een aantal dingen die ons aan het denken hebben gezet.

Zoals het aantal slaapplaatsen door u geregistreerd, waarbij het maximum van 45.000 niet mag worden overschreden. Zo lezen wij: berekend is dat er in 2016 circa 44.400 slaapplaatsen zijn uitgegeven ( bron is gemeentelijke slaapplaatsenbestand, februari 2016).  Dan lezen wij ergens anders over de huidige situatie:  Totaal zijn er in 2018, 44.026 geregistreerde slaapplaatsen. Hierbij rekening houdend met het door de gemeenteraad in 2009 genomen besluit, logies met ontbijt en de jachthaven buiten de slaapplaatsenregistratie te houden.  Op een andere pagina lezen wij weer dat het gaat om 44.016 geregistreerde plaatsen. Verschil is weliswaar 10, maar met 2016 vergeleken bijna 400 minder?

We gaan even terug in de tijd, 1970. Toen is de normtelling ontstaan die de gemeente nu nog hanteert voor het aantal slaapplaatsen per object. Zowel voor een recreatief opstal als voor een zomerhuis rekende men, 5 slaapplaatsen. In de jaren zeventig en tachtig was een recreatief opstal, een verblijfsaccomodatie bij een woning, 35 m2 en een zomerhuis maximaal 55 m2.

In de jaren negentig werden recreatieve opstallen en zomerhuizen gelijk gesteld en mochten beiden 55 m2 zijn.

In de jaren daarna mocht een zomerhuis 70 m2 worden en een recreatief opstal 80% van het woonhuis tot een maximum van 55 m2.

De laatste jaren mogen de recreatieve opstallen 70 m2 en zomerhuizen 100 m2 zijn.

Met andere woorden: de recreatieve opstallen zijn van 35 m2 naar 70 m2 gegaan, een verdubbeling, en de zomerhuizen zijn van 55 m2 naar 100 m2 gegaan, bijna een verdubbeling.

Verbazingwekkend is nu dat het aantal slaapplaatsen per recreatief opstal en  per zomerhuis  op 5 is blijven staan.

Je kan de Texelse Courant elke vrijdag niet openslaan of er staan verleende omgevingsvergunningen in en mensen gebruik maken van deze mogelijkheid om te vergroten.

En u gelooft nu nog steeds dat de grens van 45.000 slaapplaatsen niet is overschreden?

Over het aantal recreatieve slaapplaatsen schermt u nog altijd met een toentertijd door het Toeristisch Kennisinstituut Texel aangenomen berekening van het mogelijke aantal werkelijke bedden, namelijk 85% van geregistreerde bedden, en er nu circa 39.000 bedden in werkelijkheid zijn. Is dit ooit onderbouwd? Het gaat hier om een aanname? En u blijft dit maar herhalen om de bevolking op andere gedachten te brengen, dat het niet zo’n vaart loopt.  Dit is al lang achterhaald!!

Voor 2009 werden er 750 bedden meegeteld in de totale slaapplaatsentelling voor logies met ontbijt en geeft u aan dat er heden circa 160 adressen zijn die logies met ontbijt aanbieden. Zij bieden gemiddeld 3 bedden aan, zodat er 480 bedden zijn. Zeer ongeloofwaardig als je ziet wat er op dit gebied gaande is. Vooral met het ontstaan van air B en B de laatste jaren, moet het aanbod enorm zijn toegenomen. Als u woonwijken en straatjes in Den Burg leefbaar wilt houden dan zal er toch paal en perk moeten worden gesteld aan deze vorm van logiesverstrekking. Met verbazing zien wij dat er bijvoorbeeld in de Waalderstraat, voorheen garage Reij, een verbouwing gaat plaatsvinden mede ten behoeve van logies met ontbijt. Moeten de auto’s door de Waalderstraat rijden of door het smalle Jan Reij straatje? Dit is echt een plek waar nooit vergunning voor afgegeven had moeten worden. Midden in een woonwijk.

Het is ons vaak ter ore gekomen dat men naderhand een kitchenette plaatst in enkele kamers, hetgeen dus absoluut niet is toegestaan omdat er dan een andere vorm van logiesverstrekking ontstaat. Om dit probleem op te lossen zal er vanuit de gemeente echt wel degelijk controles  uitgevoerd moeten worden, anders wordt er een loopje met u genomen.

Door de corona crisis is ons eiland dit voorjaar behoorlijk getroffen, maar menig Texelaar heeft dit als een “zege” ervaren door de rust die daardoor is ontstaan ( zie ook TIP TEXELin de TC van 10 juli). Voor de ondernemer een rampscenario.  Maar als we op deze wijze doorgaan met uitbreiding van het toerisme, wordt het een regelrechte ramp, er wordt tekort rekening gehouden met de man in de straat en die zijn verweg in de meerderheid. In februari dit jaar hield Texel-Plaza een poll met de vraag of Texel de grens heeft bereikt wat betreft het aantal toeristen. Bijna 500 mensen reageerden en 82% hiervan vonden het wel genoeg zoals het nu is.

In 2019 kregen de Texelaars de gelegenheid een enquête in te vullen hoe zij dachten over de toenemende drukte op Texel. Van 1508 respondenten zijn de gegevens valide bevonden. Het kwam er op neer dat de toenemende druk van het toerisme als belastend wordt ervaren door een groeiend aantal inwoners. Verkeersoverlast, wrijving tussen inwoner en bezoeker, drukte op de weg en in de straten en steeds meer zwerfafval langs de wegen. Het onderzoek wees uit dat ruim vijf op de tien inwoners (53%) het toerisme steunen. Dat betekent dat de andere helft het toerisme niet steunt. Dat is best veel. Uitgesproken negatief is dat bijna negen op de tien inwoners door toerisme meer verkeersproblemen ervaart. Daarnaast verwachten zeven op de tien inwoners dat een verdere groei van het aantal toeristen zal leiden tot wrijving tussen inwoners en gasten. En voor de inwoners van drie van de zeven woonkernen, Den Hoorn, Oudeschild en Oosterend, wegen de nadelen van toerisme zwaarder dan de voordelen.  In grote steden als bijvoorbeeld Amsterdam, ondervindt men ook steeds meer hinder van de toenemende drukte en daar willen zij iets tegen ondernemen. Het is misschien niet verkeerd om uw licht een keer op te steken bij de gemeente Amsterdam om eens te kijken wat zij hier aan gaan doen. Je kunt er wellicht iets van opsteken.

Bij de gemeente predikt men al jaren dat het aantal toeristische bedden stabiel blijft en onder het magische aantal van 45.000 blijft. Wij zetten daar grote vraagtekens bij.

 Frappant was een uitspraak van VVV directeur Spooren in de Helderse Courant van 9 mei j.l.  Hij zei onder andere dat het eiland Texel net zo groot is als de Stad Amsterdam met dit verschil dat er in Amsterdam bijna een miljoen mensen wonen en op Texel maximaal 65.000. Wij zullen maar in het midden laten of hij dit aantal zo heeft bedoeld voor Texel?  

Er schijnt een stolpenregeling te zijn waarbij 3 of 4 recreatieappartementen in stolpboerderijen mogen komen. Ook zo’n regeling waarbij wij onze bedenkingen hebben.

Zo mogen er drie recreatieappartementen komen in een stolp aan het Skillepaadje 16, 16A en 16B. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er binnen het bouwvlak een bedrijfswoning zijn. Wij waren in de veronderstelling dat deze hier niet aanwezig was. Wat blijkt volgens de gemeente: de woning Skillepaadje 18 is van oorsprong de bedrijfswoning op dit perceel. Deze woning heeft nu de status plattelandswoning, maar wordt naar de letter van de regels nog steeds aangemerkt als de bedrijfswoning binnen de agrarische bestemming. Als je het zo vertaald dan kan zo langzamerhand alles wel op Texel. Deze plattelandswoning is van iemand anders die daar woont, en heeft niets te maken met het agrarische bedrijf op nummer 16.

Verder hebben wij gelezen dat er aan de Postweg 129 B, C, D, E, dus 4 stuks recreatieappartementen komen in een nieuw te bouwen stolpgebouw. De oude stolp wordt dus vervangen door een nieuwbouw stolp. Wij vragen ons dan af: daar is de stolpenregeling toch niet voor bedoeld om eerst nieuwbouw te plegen en dan de oude af te breken?  Wat is dat voor een rare regeling, zo kan alles en blijven er maar nieuwe slaapplaatsen bij komen.

Dit is toch voor een leek niet te bevatten dat dit allemaal wordt toegestaan.

Verplaatsing recreatieve slaapplaatsen is toch afgeschaft? Maar… dan komt er weer een maar: “als dit leidt tot kwaliteitsverbetering dan zijn er weer mogelijkheden voor verplaatsing”. Bovendien volgt er een toetsing aan het Beeldkwaliteitsplan en de Kernwaarden en het moet passen binnen de Texel Principes.  Het college wil meewerken aan verplaatsing van bedden uit De Cocksdorp voor een bungalowparkje buiten het dorp. Bedden van Tubantia gaan naar De Koog (Stappeland), ook nieuw bungalowparkje. De raad denkt erover om bedden bij Pontweg 160-164 inclusief hoofdgebouw te verplaatsen naar het Mienterglop, dus de inpandige appartementen worden uitpandig geplaatst? Bungalowparkje wederom. Verstening in het buitengebied gaat gewoon door. Het wordt toch hoog tijd dat dit echt een halt wordt toegeroepen. Stop daarmee !!! De gemeente zou deze bedden zelf moeten opkopen en daarna afvoeren. Dan weet je zeker dat er ook een keer bedden worden gesaneerd.  Gebeurt dat niet dan komen ze vroeg of laat toch weer op de markt. Denk daar eens over na of dit niet een optie is om verdere uitbreiding te voorkomen. We hebben meer dan genoeg van dit soort parkjes.

In het Actieplan Toeristisch Toekomstplan wordt melding gemaakt bij welke categorieën er zijn op Texel van onder andere:  Verblijfsrecreatieve terreinen en Kampeerterreinen. Bij beide staat vermeld dat het hier kan gaan om een tententerrein. Vervolgens wordt melding gemaakt bij wijzigen categorie:  een tententerrein mag een zomerhuizenterrein worden. Binnen de grenzen van de bestemming is dit mogelijk, zonder voorafgaande planologische procedure. Beste mensen dit moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Dit is de volgende doodsteek voor het kamperen en een regelrechte ramp voor nog meer verstening in het buitengebied. Dat zo camping Om de Noord (van de KRIM) om zeep is geholpen voor STEEN vinden wij een  verschrikkelijke miskleun voor dit gebied.

Laat dit aub de allerlaatste actie zijn geweest op dit gebied.

Tenslotte willen wij de kieswijzer die in de TC van 12 maart 2018 stond nogmaals onder uw aandacht brengen.

KAMPEREN BIJ DE BOER ALLEEN VOOR ECHTE AGRARIËRS: alle politieke partijen zijn het ermee eens. Helaas in de praktijk is het anders; enkele lieden plaatsen een aantal bessenstruiken en zijn dan ook agrariër. Moet ons inziens niet kunnen.

REM OP HET OMZETTEN VAN TENTPLAATSEN IN VILLA’S / BUNGALOWS: alle politieke partijen zijn het ermee eens met uitzondering van de VVD (is neutraal).

ONDERZOEK NAAR HET WERKELIJK AANTAL TOERISTISCHE BEDDEN: alle politieke partijen zijn het ermee eens met twee uitzonderingen die het oneens zijn, de VVD en Groen Links.

Beste raadsleden er wacht u een zware taak om het een en ander op gang te brengen, maar wij raden u aan om er in ieder geval eens goed over na te denken en wat de telling van het werkelijk aantal bedden betreft: kom uw belofte na.  

U bent als raad wat deze dingen aangaat aan zet en laat u niet de les lezen door de heren de Waal van TESO, de heer Spooren van de VVV en de heer Gregoire van TOP. De indruk op Texel luidt in het algemeen dat deze heren hier wat toeristische activiteiten de dienst uitmaken. Zij bepaalden ook dat alle toeristen op Texel weer heel hartelijk welkom waren en riepen: KOMT U MAAR, PLEK GENOEG.

En na een aantal “windstille” maanden is de “storm” inmiddels in alle hevigheid weer losgebarsten. RAADSLEDEN U BENT AAN ZET.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van 10 voor Texel,

M. Stam, voorzitter                                                    D. Alderlieste, penningmeester

cc: Texelse en Helderse Courant