nieuws 08 – Hoger beroep Isola Bella

Geachte commissieleden,
zoals u heeft kunnen lezen in de plaatselijke media heeft de rechtbank Alkmaar 10 voor Texel, voor de tweede keer, in het gelijk gesteld voor wat betreft of onze vereniging
belanghebbende is in de zaak over de 9 tweepersoons appartementen in boerderij
Isolabella.
In de Helderse Courant lazen wij dat een voorlichtster van de gemeente al aangaf dat de gemeente in hoger beroep zal gaan. Dit bevreemdt ons ten zeerste omdat de rechtbank een week of vier geleden het verzoek indiende of zowel 10 voor Texel als de gemeente ermee in konden stemmen om een zitting achterwege te laten over de niet-ontvankelijkheid van 10 voor Texel in deze zaak.
Beide partijen hebben aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Des te vreemder komt het bij ons over dat na de uitspraak van de rechtbank, de gemeente, dus het college van B en W,  nu toch in hoger beroep wil gaan.

Onze vraag luidt nu:
a. is dit echt een college besluit
b. is dit een ambtenaren besluit
c. of trekt de voorlichtster van de gemeente gewoon een conclusie.

Wij willen gaarne van de commissieleden weten hoe zij in deze zaak staan.

10 Voor Texel maakt gewoon gebruik  van haar democratisch recht om vragen te stellen aan het college van B en W en aan de raadsleden. Soms zaken aan de kaak te stellen, waar anderen wel over praten maar verder niets doen. Wat is hier mis mee?  Waarom worden wij als een soort staatsvijand behandeld die geruimd moet worden? Dit zijn nog naweeën
van het vorige college en wat wil het huidige college met 10 voor Texel?
Namens het bestuur van 10 voor Texel, Menno Stam

Volgens de burgemeester is er nog geen besluit genomen!!

Naschrift:
Tot onze grote schrik hoorde 10 voor Texel de volgende dag dat de gemeente wel hoger beroep had aangetekend bij de Raad van State. De brief was 23 april al naar onze advocaat verzonden. Dus een ambtenaar heeft buiten het college om al vervolgstappen tegen 10 voor Texel ondernomen.