nieuws 02 – tekst en uitleg over 10 voor Texel

Persbericht over de vereniging 10 voor Texel.

Het bestuur van de vereniging 10 voor Texel voelt zich geroepen om nog eens tekst en uitleg te geven waar de vereniging voor staat, omdat hierover op Texel hier en daar
misverstand over is  ontstaan. Voor onze doelstelling die in onze statuten staat
en meer  informatie over 10 voor Texel  verwijzen we u naar onze website
www.10voortexel.nl

10 Voor Texel bestaat niet uit 10 mensen, maar ons streven is ons eiland met een cijfer 10 te waarderen. Dit cijfer proberen wij te halen door ontwikkelingen op Texel kritisch, echter
ook positief, te volgen. We hebben leden en donateurs ( 220 ) en iedereen die achter onze doelstelling staat, kan zich vrijwillig aanmelden bij een van de bestuursleden.

De leefbaarheid voor zowel Texelaar als toerist staat bij ons hoog in het vaandel, maar ook ons mooie open landschap. We zijn niet politiek gebonden en mensen kunnen ons altijd bellen als er “vreemde dingen” bij hen in de buurt voorvallen. Dit wil niet zeggen, dat wij
dan altijd een oplossing voor handen hebben.

Het Oude Land van Texel moet zoveel mogelijk bewaard blijven, het is ons visitekaartje. We zijn nu eenmaal een toeristisch eiland en dan is het heel belangrijk dat je zuinig moet
zijn op hetgeen er nu aan karakteristieke waarden aanwezig zijn. Bovendien moet
je erg voorzichtig zijn met het uitgeven van nieuwe slaapplaatsen. 45.000 slaapplaatsen is voor onze vereniging altijd het maximum geweest en je moet als gemeente zeer waakzaam blijven dat dit aantal niet overschreden wordt. Gelukkig worden we hierin volledig ondersteund door zowel de TESO bootdienst als de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers. Bij de grote meerderheid van de politieke partijen leeft dit aantal
ook, al houden sommigen nog altijd vast aan een uitloop naar 47.000 bedden. Als
het enigszins  mogelijk is, proberen wij ook nieuwe ontwikkelingen, waarvan wij
denken dat ze schadelijk zijn voor het eiland, te beïnvloeden door in te spreken
op vergaderingen van de Commissie Grondgebied en/of briefwisseling met de
gemeente. Helaas moeten wij constateren dat het beantwoorden van onze brieven
door de gemeente een moeilijk haalbare kaart is. Nieuwe ontwikkelingen rond de
Structuurvisie 2020 en het in de maak zijnde  nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied Texel door de gemeente Texel en de nieuwe Structuurvisie van de
Provincie volgen wij uiteraard ook Bij inspraak rondes, door de gemeente georganiseerd, zijn wij dan ook veelal aanwezig. Vooral over de Kernwaarden van Texel maken wij ons druk door onder andere gesprekken aan te gaan met gemeenteraadsleden en het bezoeken van vergaderingen van de Commissie grondgebied.

Soms komt het zover dat wij niet in kunnen stemmen met gemeentelijke beslissingen en dan dienen wij een zienswijze (kan iedere burger doen) of een bezwaarschrift in. Bezwaarschriften worden pas ingediend als de gemeente zich niet houdt aan haar eigen
beleidslijnen volgens het betreffende bestemmingsplan. Enkele malen is het voorgekomen dat wij door zijn gegaan tot aan de Raad van State en dan trachten we ons huiswerk zo goed mogelijk te maken en soms worden we bijgestaan door onze advocaat.

Wij waren in 2007 samen met enkele buurtbewoners en Landschapszorg Texel succesvol bij de Raad van State over het niet realiseren van een biovergistingsinstallatie nabij Zevenhuizen, behorende bij het oude Land van Texel. Op zich hebben wij niets tegen dit soort installaties, maar in onze ogen hoorde dit grootschalige project ( 5 grote silo’s, waarvan de grootste een doorsnee had van 30 meter en een grote schuur) niet thuis in het Oude Land van Texel.

Dit item kwam in 2009 opnieuw ter sprake bij de gemeente ( college van B en W ) en toen hebben we wederom met enkele buurtbewoners de gemeenteraadsleden op de gevolgen gewezen voor het landschap. De gemeenteraad  beaamde dat dit grootschalige project niet
past in het Oude Land en eerder thuis hoort op een bedrijventerrein. Het  gaat in ieder geval op deze plek niet door, hetgeen een teleurstellend resultaat is geworden voor het college van B en W.

Een ander voorbeeld waar we niet akkoord mee kunnen gaan en met ons vele omwonenden, is de mestopslag van 2.450 m3 nabij De Zeshonderd. 10 Voor Texel heeft de gemeente erop gewezen dat hier een bouwvergunning voor nodig was en dat werd in eerste instantie ten stelligste ontkend door de gemeente. Bij nader inzien heeft de gemeente ons
gelijk moeten geven.

10 Voor Texel en de direct omwonenden blijven echter van mening dat deze mestopslag annex transportbedrijf niet thuis hoort in het Oude Land van Texel.

Zo zijn er wel meerdere zaken de laatste tijd die niet de schoonheidsprijs winnen voor ons landschap en waar een overgroot deel van de Texelse bevolking ons hierin steunt. Wij noemen de Megamanege te De Koog en de plannen nabij Immetjeshoeve te Den
Burg.

Ook  noemen wij de affaire rond boerderij Isolabella. Deze gewezen boerderij  valt onder  de categorie vrijkomende agrarische bebouwing. In zo’n boerderij is het mogelijk om  een
tweede woning  te realiseren.  10 Voor Texel kan zich daar goed in vinden, maar wat blijkt? Hier worden 9 tweepersoonskamers ieder met een eigen badkamer gemaakt en houdt men logies met ontbijt voor achttien personen. Daar zijn wij het niet mee eens, want hoe zit het dan met het slaapplaatsen beleid van de gemeente? Dus steken wij onze nek uit en tekenen bezwaar aan. De vereniging Kleine Logies Verstrekkers staat volledig achter ons ingenomen standpunt en de gemeenteraad heeft ook vragen gesteld over dit onderwerp bij de betreffende wethouder. De wethouder moest de raad een antwoord schuldig blijven. Daar wordt nu naar gekeken en aan gewerkt.

Nabij De Waal plaatste de gemeente op de rotonde een kleine windmolen zonder bouwvergunning, en was volgens het bestemmingsplan 5 meter te hoog. Dit werd door de gemeente gedoogd voor minimaal een jaar. Dit vonden wij te ver gaan en tekenden bezwaar aan. Niet dat wij tegen dit soort kleine windmolens zijn, maar niet in het open landschap, op rotondes en zonder bouwvergunning. Op industrieterreinen zijn deze molentjes prima inpasbaar. De gemeente verklaarde ons als niet belanghebbende en daar
hebben we bezwaar tegen gemaakt bij de rechtbank te Alkmaar. Onze statuten zijn teveel omvattend, 10 voor Texel kan daarom overal bezwaar tegen maken en ze doen niets anders dan procederen zo luidde het verweer van de gemeente. Maar waarom zouden wij overal bezwaar tegen maken, dat is helemaal niet nodig. Wij kunnen dit argument zelfs afdoen als: “onzin”. En alleen maar procederen kan ook naar het land der fabelen.

Op de uitnodiging van de rechtbank stond dat er ongeveer een half uur voor zou worden uit getrokken, maar de rechter nam alle tijd, had zich goed verdiept in het geheel en nam er vijf kwartier voor. Uitslag komt niet na 6 weken, maar na 10 weken. Wij kunnen niet
anders concluderen dan dat de rechtbank deze zaak heel serieus heeft bekeken en alle voors en tegens heeft afgewogen. De gemeente verloor de zaak. De gemeente ( het college van B en W ) vindt dat de rechter niet voldoende aandacht aan de zaak heeft geschonken en gaat in hoger beroep bij de Raad van State. Wij zijn er zo goed als zeker van, dat
als het college zelf bij de zitting aanwezig had geweest, zij niet in hoger beroep had gegaan.

Het bestuur van 10 voor Texel