nieuws 04 – verstrekken informatie 10 voor Texel

eachte commissieleden,

Eerst wil het bestuur van 10 voor Texel haar complimenten uiten  aan de commissie Bezwaarschriften n.a.v. het verslag dat zij uitgebracht heeft over de hoorzitting van 25 november 2009 betreffende de verleende bouwvergunning van het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis aan de Rozendijk 16. 10 Voor Texel heeft hier tegen een bezwaar ingediend, omdat er negen tweepersoons kamers met eigen badkamer zijn gerealiseerd. Enfin, u kent de geschiedenis.

De commissie heeft uitgebreid verslag gedaan en daar valt niets op af te dingen. De commissie zegt o.a. dat ze het standpunt van het college niet deelt. De commissie is van
oordeel dat het college te kort is geschoten in haar onderzoeksplicht en onjuiste toepassing heeft gegeven aan de wet en het bestemmingsplan, althans hieruit een onjuiste conclusie heeft getrokken. Wij weten heel goed dat de commissie Bezwaarschriften een adviserende functie heeft. Toch adviseert de commissie ons bezwaarschrift als volgt:

  • · ontvankelijk te verklaren
  • · gegrond te verklaren
  • · de bestreden besluiten tot verlening  van de vrijstelling en de bouwvergunning in te trekken
  • · in plaats hiervan de vrijstelling en de bouwvergunning te weigeren

Het college van B en W
heeft echter besloten het advies van de commissie  niet te volgen en het bezwaarschrift van 10 voor Texel niet-ontvankelijk te verklaren. Het college toont geen enkel respect voor burgerinitiatief, geen respect voor het uitgebreide verslag van de commissie Bezwaarschriften en geen respect voor de rechterlijke uitspraak  gedaan in Alkmaar over het wel ontvankelijk zijn van de verenging 10 voor Texel.
Met een enkele pennenstreek veegt het college alles van de tafel. Het is natuurlijk de weg van de minste weerstand die het college neemt, zodat zij geen inhoudelijke beoordeling van ons bezwaarschrift hoeft te geven. Wij vinden deze gang van zaken, genomen door het college, in en in triest. En daarom willen wij u vriendelijk verzoeken een standpunt in te gaan nemen , of het college van B en W te verzoeken, voor wat betreft de wildgroei die er dreigt te ontstaan in de logies met ontbijt sector. Wij hebben overigens steun ontvangen voor ons standpunt van zowel de RECRON afdeling Texel, De Texelse Hotel Vereniging als Koninklijke Horeca Nederland, afdeling  Texel.
Het college mag zich hier niet met een Jantje- van– Leiden van afmaken.

Verder willen wij u vragen om een duidelijk standpunt in te gaan nemen betreffende het naar buiten plaatsen van inpandige appartementen. Toen enige tijd geleden Gerard Zetelief langs de Pontweg nabij De Koog een bungalowpark wist te realiseren door slaapplaatsen naar buiten te brengen, riep de voltallige Raad : “ dit mag nooit meer
gebeuren.”

Zo ver wij hebben kunnen nagaan is er aan dit beleid niets veranderd. Harry de Graaf heeft namens de ereburgers van Texel dezelfde geluiden laten horen. Verziek ons open landschap niet door toe te staan dat dit soort excessen gaan plaats vinden. Haast is
geboden en beleid moet aangepast worden.

U, wij, het college en ambtenaren hebben gefaald, hebben zitten slapen. Het is misschien nog niet te laat, maar de tijd dringt !!!  10 Voor Texel rekent op U.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van 10 voor Texel